แนะนำวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2526 เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมชั้นสูง นครราชสีมา (ท.ษ.น.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Nakhonratchasima Institute of Agriculture Technology” (A-Tech) เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต มี ผศ. กุลธนี ศิริรักษ์ เป็นผู้จัดการ ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ 104 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา

ในปี พ.ศ. 2526 – 2528 โรงเรียนได้แต่งตั้ง นายมนู มังคะละสุ เป็นครูใหญ่ แทนนางสาวนิรมล ตั้งจิตรัตน์ ที่ลาออกไป

ในปี พ.ศ. 2526 เปิด สาขาธุรกิจเกษตร ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) พ.ศ. 2527 เปิดสาขาช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง พณิชยการ

ในปี พ.ศ. 2528 เปิดแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมระดับชั้น ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้แต่งตั้งนาย นรสิงห์ บัวเขียว เป็นอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยแผนกช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม แผนกเกษตรกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม คือ แผนกวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาการบัญชี โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีพุทธศักราช 2524 ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารชั้นเดียวขนาด 4 ห้องเรียน 2 หลัง บนเนื้อที่ 512 ตารางเมตร และอาคารเรียนโรงฝึกงานขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร 1 หลัง

ในปีพ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทคโนโลยีเกษตรกรรมนครราชสีมา เป็น โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา

ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 5 ชั้น ๆ ละ 8 ห้อง รวมพื้นที่ใช้งาน 3,600 ตารางเมตร และได้ขออนุญาตขยายการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยใช้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2535 ในสายวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 3 สาขา คือ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และในสายบริหารธุรกิจ จำนวน 1 สาขา คือ สาขาการบัญชี

ในปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนขอเปิดหลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสาขาคอมพิวเตอร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา และสายบริหารธุรกิจในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2536

ในปี พ.ศ.2543 โรงเรียนได้ขอเปิดเพิ่มหลักสูตรสายช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2542

ในปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนยังดำเนินการเรียนการสอนใน 2 ประเภทวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมี
ดร. พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผศ. กุลธนี ศิริรักษ์ เป็นผู้จัดการ และนายนรสิงห์ บัวเขียว เป็นอาจารย์ใหญ่ และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผศ. กุลธนี ศิริรักษ์ เป็นผู้จัดการ และนายนรสิงห์ บัวเขียว เป็นอาจารย์ใหญ่ จำนวนครูทั้งหมด 88 คน

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา

ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย) : “โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา”
ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) :  “Nakhonratchasima Institute of Vocation Technology”

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : “ท.ษ.น.”
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : “A – TECH”

สำหรับชื่อย่อภาษาอังกฤษนี้ โรงเรียนยังคงใช้ชื่อย่อเดิม จากชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนเทคโนโลยีเกษตรกรรม นครราชสีมา (Nakhonratchasima Institute of Agriculture Technology) ตามเดิม เนื่องจากเป็นชื่อย่อที่ประชาชนทั่วไปรู้จักแพร่หลายแล้ว

สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่ 199 ถนนมิตรภาพ สายนครราชสีมา – ขอนแก่น ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310

ตราและสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ประกอบด้วย

ท้าวสุรนารี                  หมายถึง  วีรกรรมที่แสดงถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ ความรักชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

รัศมีแสงสว่าง              หมายถึง  แสงสว่างแห่งชีวิต แสงสว่างแห่งคุณงามความดี ที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิตที่มืดมาแล้วสว่างไป

ดอกบัว                     หมายถึง  ดอกบัวสี่เหล่าที่กำลังเจริญเติบโตและพัฒนาเพื่อเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย  และจิตใจ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและอย่างมีความสุข

ลักษณะและความหมาย

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปวงกลม ประกอบด้วยวงกลมที่อยู่ในรัศมีเดียวกันซ้อน 3 วง พื้นที่ระหว่างวงกลมเส้นนอกสุดกับวงกลมเส้นกลาง ประกอบด้วยชื่อโรงเรียนทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ส่วนพื้นที่วงกลมเส้นกลางกับวงกลมเส้นเล็กในสุด ประกอบด้วยรูปดอกบัวบาน 16 กลีบ หมายถึง การเบ่งบาน การเจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต
ส่วนพื้นที่ภายในวงกลมในสุด ประกอบด้วยรูปจำลองของท่านท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ด้านหลังของท่านท้าวสุรนารีจะเป็นลายเส้นคล้ายรัศมีอันแสดงถึงแสงสว่างแห่งความสำเร็จ

โครงสร้างการบริหารงาน

แผนที่สังเขปโรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา