University 01

Discover the world of possibility with UniCamp!

Fall 2020 Applications are Now Open

Discover the world of possibility with UniCamp!

Fall 2020 Applications are Now Open

Discover the world of possibility with UniCamp!

Fall 2020 Applications are Now Open

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2526 เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมชั้นสูง นครราชสีมา (ท.ษ.น.)
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Nakhonratchasima Institute of Agriculture Technology” (A-Tech)

หลักสูตร

ปัจจุบัน  โรงเรียนยังดำเนินการเรียนการสอนใน 2 ประเภทวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 6 สาขาวิชา  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 7 สาขาวิชา  

รางวัล
และความภาคภูมิใจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ and

ข่าวสารและกิจกรรม