หลักสูตร ปวส.

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขางานไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี, สาขางานธุรกิจดิจิทัล, สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

การซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ เน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

การสร้างและเป็นผู้ผลิตขึ้นส่วนการออกแบบเขียนแบบ งานกลึง งานคว้าน กลีงบูช กลึง ปลอก งานสร้างแม่พิมพ์โลหะ งานกัด งานไส งานเจียระใน งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกสการเกษตร การซ่อมกระบอกไฮโดรลิคส์

ช่างกล2
ช่างไฟฟ้า1

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

การติดตั้งไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร,เครื่องทำความ
เย็นและปรับอากาศ,โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า(PLC),นิวเมติคและไฮโดริค เน้นปฏิบัติจริงและทันสมัย

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เขียนแบบ อำนแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องวัดทดสอบ
ทางไฟฟ้ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสาร วิทยุงานบริการระบบโทรทัศน์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่
อิล็กทรอนิกส์ อุตลาหกรรม หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเส็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม Electrical Eagingering Telecommunication

32
21

สาขางานการบัญชี

บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนบัญชีธนาคาร ระบบบัญชีรายการ วิเคราะห์การเงินเข้าใจหลักการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชี ภาษีต่างๆ รวมทั้งการการที่นำสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

สาขางานธุรกิจดิจิทัล

We offer a unique experience to graduate students. Boost your career with a postgraduate qualification. Flexible study options include graduate certificates, graduate diplomas or masters degrees.

18
780

สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ใช้ภาษาอังกฤษ-จีน ในการสื่อสารการฝึกศิลปะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการโรงแรม มัคคุเทศค์ งานภาครัฐและเอกชน ศึกษาต่อในด้านภาษาระดับอุดมศึกษา