หลักสูตร ปวส.

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขางานไฟฟ้ากำลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี, สาขางานธุรกิจดิจิทัล, สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

UniCamp offers a range of bachelor, associate and honors degrees. Undergraduate students benefit from the extraordinary resources. Browse our undergraduate programs and find the right one for you.

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

We offer a unique experience to graduate students. Boost your career with a postgraduate qualification. Flexible study options include graduate certificates, graduate diplomas or masters degrees.

32
academics-02-image-03

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

การติดตั้งไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร,เครื่องทำความ
เย็นและปรับอากาศ,โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า(PLC),นิวเมติคและไฮโดริค เน้นปฏิบัติจริงและทันสมัย

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เขียนแบบ อำนแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องวัดทดสอบ
ทางไฟฟ้ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสาร วิทยุงานบริการระบบโทรทัศน์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์เคลื่อนที่
อิล็กทรอนิกส์ อุตลาหกรรม หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเส็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม Electrical Eagingering Telecommunication

32
21

สาขางานการบัญชี

บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนบัญชีธนาคาร ระบบบัญชีรายการ วิเคราะห์การเงินเข้าใจหลักการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชี ภาษีต่างๆ รวมทั้งการการที่นำสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

สาขางานธุรกิจดิจิทัล

We offer a unique experience to graduate students. Boost your career with a postgraduate qualification. Flexible study options include graduate certificates, graduate diplomas or masters degrees.

18
academics-02-image-03

สาขางานภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ใช้ภาษาอังกฤษ-จีน ในการสื่อสารการฝึกศิลปะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการโรงแรม มัคคุเทศค์ งานภาครัฐและเอกชน ศึกษาต่อในด้านภาษาระดับอุดมศึกษา