หลักสูตร ปวช.

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, 
สาขาวิชาบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ, สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

การสร้างและเป็นผู้ผลิตขึ้นส่วนการออกแบบเขียนแบบ งานกลึง งานคว้าน กลึงบูช กลึงปลอก งานสร้างแม่พิมพ์ โลหะ งานกัด งานไส งานเจียระใน งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม งานควบคุมเครื่องกล งานควบคุมเครื่องจักรกลระบบ CNC งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมกระบอกไฮโดรลิคส์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

การติดตั้งไฟฟ้าภายใน-ภายนอกอาคาร,เครื่องทำความ
เย็นและปรับอากาศ,โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า(PLC),นิวเมติคและไฮโดริค เน้นปฏิบัติจริงและทันสมัย

1
31

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่ทันสมัย เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญญาณต่างๆ การเรียนเน้นปฏิบัติร่วมกับทฤษฎีที่ก้าวไกล

สาขาวิชาบัญชี

บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนบัญชีธนาคาร ระบบบัญชีรายการ วิเคราะห์การเงินเข้าใจหลักการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชี ภาษีต่างๆ รวมทั้งการการที่นำสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

3
20

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ ธุรกิจต่างๆด้านคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบฐานข้อมูล การควบคุมดูแลต่างๆด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ยูทูปเบอร์และอื่นๆ ที่ทันสมัย

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ใช้ภาษาอังกฤษ-จีน ในการสื่อสารการฝึกศิลปะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการโรงแรม มัคคุเทศค์ งานภาครัฐและเอกชน ศึกษาต่อในด้านภาษาระดับอุดมศึกษา

780
580

สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

งานเวชระเบียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นงานประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าในสถานพยาบาล ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย โภชนาการ ศึกษาต่อในคณะสาธารณสุขได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือข่าย